Alderholmen Tävling

Alderholmen tävling


I början av 2000-talet gjorde vi för HSB Gävleborg en markanvisningstävling för de första kvarteren på Alderholmen, Gävles då just avvecklade inre hamn. Som grund för kvartersstorlekar utgick vi från Nils Ericsons karta upprättad 1869, samma år som stadsbranden.
Alderhomen med den karaktäristiska halvön "Hucken" utmed Gavleån gjorde vi ännu tydligare genom att föreslå en ny kanal parallell med Gavleåns utlopp.

Detta var vår utgångspunkt: en tillbyggd del av staden, inte en avskild stadsdel. Det som uppskattas av gävleborna -stadsmässighet, kvarter, torg, grönska, platser och vattenrum.

Det främsta resultatet av vårt förslag blev den nya kanalen som kommunen arbetade in i detaljplanen. HSB Gävleborg tilldelades kvarteren på ömse sidor om kanalen för bebyggelse för vilket vi fick uppdraget att projektera.

Se under index "Alderholmen/Gävle Strand".

.