Rogeborgen

Roggeborgen


Beställare: Statens fastighetsverk
Byggnaden har sedan slutet av 60-talet används av Kungliga biblioteket och inrymmer en boksamling – Roggebiblioteket – och ett bokbinderi för skötsel av KB:s samlingar.

Vi har genomfört tre delprojekt i byggnaden:
Del 1: Upprutning och ny ingång till fläktrum i källare, upprustning av bottenvåning med personalutrymmen, kontor, mötesrum och bokbinderi inkl uppgradering av balanserad ventilation i bokbinderiet, upprustning av alla ytskikt (i bokbinderiet en gummimatta av arbetsmiljöskäl) och återställning av dörrar i entréjhallen till utformning lika ursprunglig, dock uppbyggda för att klara nödvändig brandklassning. I mötesrummet har kompletterats med akustiktak och ett specialritat skåp för fikaservering, Personalrummet har fått struktur och stadga med en specialritad sittbänk och pentryinredning.
Del 2: Byte av hiss i bef schakt, Schaktfronter och korg utformades för att dels bli mer representativa men samtidigt klara varutransporter. Korgstorlek och sckaktdörrbred utökades för tillgänglighet med rullstol och pall med pallyft. Schaktet drogs ned i källare vilket medger intransporter av papper och böcker via källare istället för att belasta huvudentrén. Parallellt genomfördes en ombyggnad av källarentrén som försågs med en lastbryga i marknivå.
Del 3: Upprustning av kontorsvåning 1 tr och forskarrum 2 tr, inkl skyltprogram för hela huset samt ny brandskyddsdokumentation. I kontrorsrummen har elkanalisationen förlagts i platsbyggdda kanaler som målats in i omgivande yta, Det ger rena rum med mycket av sin ursprungliga rumskaraktär bevard.

Byggnaden genomgick en omfattande ombyggnad på 1870-talet. Vi kunde under arbetet med byggnaden dokumentera spår från den tidens dekorationsmåleri och på några ställen har spåren bevarats synliga.
I källaren fann vi ny information om tidiga utbyggnadsetapper.