Mälsåkers slott

Mälsåkers slott


Uppdragsgivare; Riksantikvarieämbetet - RAÄ
1992-96, 1996-2004, 2006-2007.

Restaureringsuppdrag som en följd av teknisk och antikvarisk förundersökning utförd inom Kungliga Konsthögskolans kurs i restaureringskonst. Uppdraget har innefattat förundersökning, projektering, kvalitetskontroll, dokumentation och utbildning.

Uppdraget har genomförts inom projektets specifika form – utbildningsbygge för yrkeshantverkare, och har inneburit utveckling av både arbetsformer och metodik i projektering och utförande. Under projektets senaste period har även parkmiljön i den närmsta omgivningen bearbetats – i första hand i form av inventeringar och trädgårdsarkeologiska undersökningar.

Arbetet under den första restaureringsfasen finns redovisat i
”Byggnadshyttan Mälsåker 1993-1992” RAÄ 1997. Särskilda dokumentationer av enskilda hantverk finns redovisat i en skriftserie – ”Dokumentation av hantverket på byggnadshyttan Mälsåker” RAÄ.

Bakgrund
Mälsåkers slott har en lång byggnadshistoria, Byggnaden så som den framträder idag har sin huvudform från en genomgripande ombyggnad under 1670-talet. Arkitekt var Tessin d.ä. och byggherre riksrådet m.m. Gustaf Soop. Byggnaden och den närmsta parken är numera en egen fastighet skild från det ursprungliga godskomplexet. 1945 brandskadades byggnaden svårt.
Översta våningens rikt utformade stucktak störtade in under branden och mycket av snickerierna brandskadades. Byggnaden fick i sen tid ytterligare allvarliga skador -i stort sett alla bjälklag revs ut och ersattes av betongvalv- fönsterpartier revs ur och ersattes av nya med felaktiga mått, invändig snickerikultur revs ned osv.
Trots förödelsen kunde KKH´s restaureringskurs 1990-91 visa att en restaureringsinsats var möjlig och meningsfull.

Högt ställda krav på genomförande i arbetets alla delar -historisk evidens, kvalitet i genomförande och dokumentation, har kännetecknat projektet.
I stort sett allt arbete och all materialhantering har skett i egna verkstäder -snickeri, smedja, stuckverkstad, konservatorsateljé m.fl.

Restaureringen av Mälsåker har två tydliga perspektiv;
• Historiskt – Mälsåker som en del av kulturarvet. Tydlig exponent för 1600- talets godsbildning och herrgårdskultur. Till detta knutna värden - socialhistoriska, arkitektur- och konsthistoriska m.fl.
• Restaureringsprojekt med utgångspunkt från ovanstående värden och bedrivet som utbildningsprojekt för yrkeshantverkare. Återvunnen byggnadsteknisk kunskap, utveckling av metoder och tillvägagångssätt i restaureringspraktik som väsentliga delar.